Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN

1.1: Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Zijn en Zen.

1.2: Zijn en Zen: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 78368766, handelend als opdrachtnemer.

1.3: Partijen: Opdrachtgever en Zijn en Zen.

1.4: Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik van de door Zijn en Zen aangeboden diensten

1.5: De overeenkomst: afspraken tussen de opdrachtgever en Zijn en Zen

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, leveringen verricht door en overeenkomsten gesloten met Zijn en Zen.

2.2 Zijn en Zen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

2.3 Door accordering van de overeenkomst, verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met de inhoud en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3. OFFERTES

3.1 Offertes van diensten of opdrachten zijn gebaseerd op de bij Zijn en Zen beschikbare informatie. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Zijn en Zen is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Zijn en Zen zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Zijn en Zen te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 De door Zijn en Zen gemaakte offertes van diensten of opdrachten zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes geboden indien de aanvaarding hiervan niet schriftelijk door de wederpartij binnen 7 dagen is afgewezen.

3.3. De prijzen in genoemde offertes of van producten vermeld op de website zijn inclusief BTW en excl. verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst van een dienst of opdracht tussen opdrachtgever en Zijn en Zen komt tot stand wanneer de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte Zijn en Zen heeft bereikt, dan wel door schriftelijk e/o per e-mail akkoord geven op de digitaal verstuurde offerte tenzij door partijen anders wordt overeengekomen. Daarmee wordt deze offerte tevens de opdrachtbevestiging.

4.2 In geval van een bestelling via de website van Zijn en Zen, wordt een bestelling definitief na betaling en zal dan zo spoedig mogelijk worden geleverd.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Zijn en Zen zal de door haar te leveren diensten naar beste kunnen en vermogen uitvoeren. De overeenkomst houdt echter geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis. Dit houdt in dat Zijn en Zen niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

5.2 In geval van bestelling via de website van Zijn en Zen is Zijn en Zen niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door de transporteur.

ARTIKEL 6. RETOURNEREN VAN EEN BESTELLING VAN EEN FYSIEK PRODUCT

6.1 Je hebt recht op een zichttermijn van 14 dagen. Dit houdt in dat je een fysiek product binnen 14 dagen na aflevering kunt retourneren.

6.2 Retourzendingen van een fysiek product worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Ze dienen tevens vooraf kenbaar gemaakt te worden aan Zijn en Zen, via info@zijnenzen.nl. Na ontvangst van een retournummer, kun je het product o.v.v. het retournummer terugsturen.

6.3 De verzendkosten voor retourneringen zijn voor rekening van de klant.

6.4 Na ontvangst van de retourzending zal Zijn en Zen het betreffende bedrag binnen 14 dagen terugstorten op je bankrekening.

ARTIKEL 7. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN DIENSTEN

7.1 Betaling door de opdrachtgever van een dienst of opdracht dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

7.2 Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht of dienst bovendien eenzijdig door Zijn en Zen worden opgeschort, dit zonder dat Zijn en Zen dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

7.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand.

ARTIKEL 8. ANNULERINGSVOORWAARDEN

8.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Zijn en Zen toe te rekenen zijn, door opdrachtgever wordt ingetrokken, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

-Intrekken van opdracht binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering: 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten worden in rekening gebracht.

-Intrekken van een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering, worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.2 Zijn en Zen behoudt zich het recht voor om op ieder moment, zonder opzegtermijn, de overeenkomst met opdrachtgever tussentijdens te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing opdrachtgever de door Zijn en Zen gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Zijn en Zen.

8.3 Tussentijdse opzegging als bedoeld bij punt 9.1 ontslaat opdrachtgever niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Zijn en Zen is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Zijn en Zen geleverde zaken en/of diensten.

9.2 Daarnaast is Zijn en Zen nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten.

ARTIKEL 10. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT

10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.

10.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid van Zijn en Zen, heeft Zijn en Zen desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

10.3 Zijn en Zen mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolg van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Zijn en Zen houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

11.1 Alle door Zijn en Zen verstrekte stukken en software zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Zijn en Zen en de deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Zijn en Zen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING

12.1 Zijn en Zen is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN

13.1 Op iedere overeenkomst, rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en bestellingen tussen Zijn en Zen en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

13.3 In geval van geschillen doet de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Zijn en Zen uitspraak.