Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN

1.1: Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Zijn en Zen
1.2: Zijn en Zen: Cindy Verhofstad-Derksen, handelend als opdrachtnemer
1.3: Partijen: Opdrachtgever en Zijn en Zen
1.4: Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik van de door Zijn en Zen aangeboden diensten
1.5: De overeenkomst: afspraken tussen de opdrachtgever en Zijn en Zen

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Zijn en Zen.
2.2 Zijn en Zen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
2.3 Door accordering van de overeenkomst, verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met de inhoud en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3. OFFERTES

3.1 Offertes zijn gebaseerd op de bij Zijn en Zen beschikbare informatie.
3.2 De door Zijn en Zen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes geboden indien de aanvaarding hiervan niet schriftelijk door de wederpartij binnen 7 dagen is afgewezen.
3.3. De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Zijn en Zen komt tot stand wanneer de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte Zijn en Zen heeft bereikt, tenzij door partijen anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Zijn en Zen zal de door haar te leveren diensten naar beste kunnen en vermogen uitvoeren. De overeenkomst houdt echter geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.

ARTIKEL 6. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
6.2 Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Zijn en Zen worden opgeschort, dit zonder dat Zijn en Zen dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
6.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand.

ARTIKEL 7. ANNULERINGSVOORWAARDEN

7.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Zijn en Zen toe te rekenen zijn, door opdrachtgever wordt ingetrokken, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
-Intrekken van opdracht binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering: 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten worden in rekening gebracht.
-Intrekken van een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering, worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
7.2 Zijn en Zen behoudt zich het recht voor om op ieder moment, zonder opzegtermijn, de overeenkomst met opdrachtgever tussentijdens te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing opdrachtgever de door Zijn en Zen gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Zijn en Zen.
7.3 Tussentijdse opzegging als bedoeld bij punt 10.3 ontslaat opdrachtgever niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Zijn en Zen is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Zijn en Zen geleverde zaken en/of diensten.
8.2 Daarnaast is Zijn en Zen nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten.

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

9.1 Alle door Zijn en Zen verstrekte stukken en software zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Zijn en Zen en de deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Zijn en Zen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

ARTIKEL 10. GEHEIMHOUDING

10.1 Zijn en Zen is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

ARTIKEL 11. GESCHILLEN

11.1 Op iedere overeenkomst tussen Zijn en Zen en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
11.3 In geval van geschillen doet de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Zijn en Zen uitspraak.